Privacy verklaring

Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard

gevestigd aan Molenweg 47 1766HN te Wieringerwaard,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://dehoopwieringerwaard.nl

Molenweg 47

1766HN Wieringerwaard

Tel:         +31 (0)223 531761

M.E.M. Derks (Secretaris Stichting Molen De Hoop) is de Functionaris Gegevensbescherming van

Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard

Hij is te bereiken via email: mem.derks@quicknet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

“Molen De Hoop” Wieringerwaard verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze Stichting heeft niet de intentie via website en/of dienst gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een (website)bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mem.derks@quicknet.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

 Met welk doel en op basis van welke grondslag  wij persoonsgegevens verwerken

Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Donateursadministratie van stichting “Molen De Hoop”
  • Verzending van onze jaarlijkse Molenbrief
  • Verzending van kwartaalblad de “Molenpost”

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting “Molen De Hoop”; Wieringerwaard) tussen zit. Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Systeem:

Windows 10 Pro

Logica:

Microsoft Office Excel

Doel:

Bijhouden van de donateursadministratie tbv stichting en abonnement Molenpost

Opslag:

met wachtwoord beveiligde persoonlijke computer van secretaris met backup in met wachtwoord beveiligde cloud opslag (Onedrive)

Belang:

Correcte verzending van informatie betreffende de Molen en de Stichting

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting “Molen De Hoop”; Wieringerwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van uw:

Persoonsgegevens:

Vanaf tijdstip van aanmelden als donateur tot tijdstip van afmelden ten behoeve van uw registratie als donateur en verzending van Molenbrief en Molenpost en noodzakelijke informatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard maakt op haar website gebruik van zogenaamde "cookies" om de werking van onze website en het gebruik ervan voor je gemakkelijker te maken.

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Omdat het hier functionele cookies betreft hoeft dit niet te worden gemeld en is ook geen toestemming nodig.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mem.derks@quicknet.nl. (Secretaris Stichting Molen De Hoop Wieringerwaard)

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting “Molen De Hoop” Wieringerwaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mem.derks@quicknet.nl